Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Elementor #1123

Informacja dla Rodziców dzieci Szkoły Podstawowej „PROMYK” w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 15.05.2020 r.

Informacja dla Rodziców dzieci Szkoły Podstawowej „PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15.05.2020 r.

 

 

            w sprawie funkcjonowania  Specjalnej Szkoły Podstawowej „PROMYK” w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwanego dalej „Szkołą” w okresie przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19

 

 

 • 1

            Z dniem 25 maja 2020 r. przywraca się zajęcia opiekuńczo wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych  dla dzieci klas I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej „PROMYK” w Ostrowcu Świętokrzyskim  dla którego organem prowadzącym jest Fundacja „PROMYK”, ul Słowackiego 19 w Ostrowcu Św.

 • 2

            Celem zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w szkole ustala się
w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej następujące zasady korzystania z opieki szkolnej.

 • Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki szkolnej mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu oraz dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura, bóle mięśni i inne nietypowe) sugerujących chorobę.

           

 • Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe. Dzieci, które ukończyły 4 lata muszą posiadać osłonę nosa i ust w drodze do szkoły i z powrotem.
 • Nie wolno przyprowadzać dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 • Dziecko nie może zabierać do szkoły zabawek lub innych niepotrzebnych przedmiotów.
 • Do szkoły jednocześnie może wejść liczba dzieci określona przez dyrektora szkoły z zachowaniem zasady – 1 dziecko w odstępie 2 metrów od kolejnego dziecka. Pozostałe dzieci z opiekunami muszą oczekiwać na wejście do budynku na zewnątrz, bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 • Opiekunowie oddają dziecko nauczycielowi/ pomocy nauczyciela przed budynkiem placówki.
 • W przypadku konieczności wejścia opiekuna do szkoły muszą Oni posiadać indywidualne środki ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe, maseczki na usta i nos i obowiązkowo dezynfekować dłonie przy wejściu.
 • Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci muszą zachować dystans społeczny
  w odniesieniu do innych dzieci i ich rodziców oraz pracowników szkoły wynoszący minimum 2 metry.
 • Każde dziecko przed wejściem do szkoły będzie miało, w obecności opiekuna, mierzoną bezdotykowo temperaturę ciała. Dziecko mające podwyższoną temperaturę ciała nie będzie przyjmowane do szkoły. Temperatura ciała dziecka będzie mierzona również jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpią niepokojące objawy chorobowe.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i winno być niezwłocznie odebrane ze szkoły przez powiadomionych o tym fakcie opiekunów.
 • Opiekun dziecka jest zobowiązany do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej spowodowanej koronawirusem w swoim najbliższym otoczeniu a zwłaszcza o objęciu kogoś z rodziny kwarantanną lub o zachorowaniu na COVID-19.
 • 3
  1. Dyrektor szkoły zapozna opiekunów z zasadami korzystania z opieki szkolnej określonymi w § 2 oraz wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa.
  2. Opiekunowie podpisują stosowne oświadczenie na okoliczność, o której mowa
   w ust. 1, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury ciała dziecka oraz inne czynności, o których mowa w §2 pkt 10 i 11.

           

 

 

                                                                                                                      DYREKTOR

 

                                                                                                                      Bożena Młynek

Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078