Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna to zespół działań mających na celu wsparcie rozwoju dziecka, u którego stwierdzono problemy w tym obszarze.

Jest jedną z podstawowych form działalności we wszystkich placówkach oświatowych tuż obok edukacji.

Skupia się ona przede wszystkim na identyfikowaniu indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Wynikają one ze stanu zdrowia dziecka, jego możliwości intelektualnych, dojrzałości i sprawności percepcyjnej, ale także sytuacji rodzinnej i ekonomicznej w jakiej dziecko się wychowuje.

Drugim celem jest realizacja konkretnych zadań, form terapii pozwalających na zaspokajanie potrzeb psychofizycznych dziecka z poprawy jego funkcjonowania społeczno – emocjonalnego.

Pomoc psychologiczno -pedagogiczną może realizować psycholog, pedagog, nauczyciel, logopeda oraz inny terapeuta.

Formalna strona udzielania takiej pomocy jest regulowana odrębnymi przepisami MEN.

Pomoc psychologiczno -pedagogiczna jest adresowana do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, zmysłową, ruchową, autyzm, niedostosowanie społeczne.

Mogą skorzystać z niej również uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający chodzenie do szkoły; uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi.

Również same placówki oświatowe mogą przyznać taką pomoc w szczególnych przypadkach np. dziecko szczególnie uzdolnione, dziecko przewlekle chore, dziecko z zaniedbanego środowiska domowego.

Co wchodzi w skład pomocy psychologiczno-pedagogicznej? :

Zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej to zajęcia:

  • korekcyjno-kompensacyjne,

  • logopedyczne,

  • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

  • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

 
Nasze terapie

Hortiterapia

22 lutego, 2024

Terapia wzroku

28 sierpnia, 2023

Terapia słuchu

28 sierpnia, 2023

Terapia ręki

28 sierpnia, 2023

Usprawnianie technik szkolnych

28 sierpnia, 2023

Terapia autyzmu

19 sierpnia, 2023
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078