Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Terapia Autyzmu

Zasady pracy w szkole z uczniem autystycznym:

  1. Odpowiednia organizacja miejsca pracy poprzez: zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie elementów rozpraszających.

      2. Opanowanie planu codziennych zajęć i każdorazowe zapoznanie ucznia, ze strukturą dnia, odwołanie się do niego przy zmianie form   aktywności (np. tablica obrazkowa).

  1. Informowanie ucznia o zmianie przebiegu zajęć lub w przebiegu czynności w ciągu dnia o możliwych zmianach, takich jak, np. zastępstwo nauczyciela.

  2. Zapewnienie możliwości odizolowania ucznia w sytuacji trudnej,

  3. Wyraźne zaznaczenie końca określonej aktywności, zadania, zanim przejdzie się do następnej czynności. Należy mieć świadomość, że pewne zmiany w zachowaniu mogą odzwierciedlać niepokój wywołany przez choćby drobną zmianę rutynowych działań.

  4. Posługiwanie się w komunikacji z uczniem prostym, jednoznacznym językiem. Instrukcje do zadań powinny być krótkie, należy upewnić się, że uczeń zrozumiał polecenie kierowane do klasy i przyjmuje je, jako kierowane także do niego. W razie potrzeby trzeba kierować polecenia indywidualne, powtarzać i sprawdzać stopień zrozumienia. Należy używać krótkich zdań tak, aby instrukcje były całkowicie jasne.

  5. Używanie różnych środków wyrazu i metod w prowadzaniu zajęć – wizualnych, ruchowych, opartych na naśladownictwie, z wykorzystaniem technik komputerowych, tablic multimedialnych, indywidualnych kart pracy

  6. Ukierunkowanie pracy na konkretne zainteresowania ucznia i wykorzystanie ich przy angażowaniu sytuacji zadaniowych

  7. Właściwa organizacja czasu wolnego, pomoc w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami, wspieranie w działaniach zespołowych

  8. Odpowiedni system motywacji i stosowanie pozytywnych wzmocnień przez budowanie pozytywnej samooceny.,

  9. Współdziałanie wszystkich dorosłych opiekujących się uczniem, wdrażanie takich samych zasad dotyczących wymagań, pochwał i traktowania go zarówno w domu, jak i w szkole.

Formy pracy uzależnione są od zaleceń zawartych w orzeczeniu ucznia.

Terapia prowadzona w formie: indywidualnych zajęć oraz grupowych (4 osoby). Na zajęciach realizowane są również elementy TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych.

Bloki najczęściej omawiane na zajęciach: Podstawowe umiejętności prospołeczne, Emocje i strategie radzenia sobie z emocjami, uczenie konkretnych umiejętności, Stymulowanie rozwoju myślenia logicznego, Rozwijanie zdolności myślenia przyczynowo – skutkowego, Usprawnianie percepcji i koordynacji słuchowo- wzrokowo – ruchowej Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Metody wspierające terapię autyzmu

Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości danego ucznia.

Nasze terapie

Terapia wzroku

28 sierpnia, 2023

Terapia słuchu

28 sierpnia, 2023

Terapia ręki

28 sierpnia, 2023

Usprawnianie technik szkolnych

28 sierpnia, 2023

Terapia Autyzmu

19 sierpnia, 2023

Korekta wad postawy

3 sierpnia, 2023
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078